🌿🍌🍋శ్రీ హేవళంబినామ సంవత్సరంలో అంతా సుఖ, సంతోషాలతో,ఆయురు ఆరోగ్యాలతో గడపాలని కొరుకుంటూ.....మీ కుటుంబ సభ్యుల జీవితాల్లో  వెలుగులు నింపి ఆనందం వెల్లువిరియాలని ఆకాంక్షింస్తూ  తెలుగు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!!!

Sponsors >>
Advertisements >>

Telugu Association of South Carolina (TASC) is the primary organization of Telugu community residents from Columbia area in South Carolina. It was formed to preserve and propagate the Telugu cultural heritage and maintain the identity of Telugu speaking people. TASC is dedicated to bringing Telugu families together by hosting various events each year; which provide a platform for the adults and kids to showcase their talent and exhibit the amazing history of Telugu culture.

WELCOME TO TASC